فرصت‌های شغلی

گروه شرکت‌های ایبکو برای مشاغل ذیل، دعوت به همکاری می‌نماید:

  • کارشناس برنامه‌نویس (کرمان)
  • کارشناس مهندسی فرآیند (کرمان)